Regulamin Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym Pompy-Ciepla.online

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://pompy-ciepla.online/ przeznaczony jest dla Użytkowników zainteresowanych wykonaniem instalacji pomp ciepła i służy do prezentacji pomp ciepła, ich Dostawców oraz oferujących je Instalatorów i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. Definicje

1. Administrator – Nova-Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-687, ul. Wspólna 63B/2, wpisana do KRS: 0000671851, NIP: 7010679178, REGON: 366943436, kapitał zakładowy: 5.000 zł, adres e-mail: biuro@nova-vision.pl;
2. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://pompy-ciepla.online/;
3. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych pod adresem – https://pompy-ciepla.online/;
4. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
6. Umowa – zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie;
7. Usługa Serwisu – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na:

a) umożliwieniu zapoznania się przez Użytkownika z prezentowanymi w Serwisie Produktami oraz ofertami Dostawców i Instalatorów i informacjami o dostępnych usługach lub produktach Dostawców i Instalatorów;

b) wyszukiwania Produktów Dostawcy lub Usług Instalatorów i kontaktowania Użytkownika z Dostawcami i Instalatorami;

c) umożliwienie oceny i wyrażenia Komentarzy na temat Produktów Dostawcy i Usług Instalatora;

d) umożliwienie oceny i wyrażenia Komentarzy dotyczących artykułów zamieszczonych w Serwisie;

e) umożliwieniu zapoznania się przez Użytkownika z Rankingami i Porównaniami opublikowanymi w Serwisie.

8. Produkt – pompy ciepła i komponenty dodatkowe z nimi związane prezentowane w Serwisie;
9. Usługa – usługa montażu pomp ciepła – Produktu;
10. Dostawca – przedsiębiorca w postaci producenta lub dystrybutora pomp ciepła, a także Instalator dostarczający pompę ciepła wraz z usługą montażu;
11. Instalator – przedsiębiorca, który może dostarczyć Produkt lub/i Usługę, z którym Administrator zawarł umowę na mocy której, Administrator świadczy na rzecz Instalatora, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi w zakresie prezentacji oferty Usług i Produktów Instalatora;
12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu Internetowego;
13. Formularz – formularze zapytania ofertowego dostępne w Serwisie, za pomocą których Użytkownik składa Zapytanie;
14. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie przez Użytkownika za pomocą Formularza, celem jego przesłania przez Administratora w imieniu Użytkownika do potencjalnego Dostawcy lub/i Instalatora;
15. Komentarz – subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcy lub Instalatorze opublikowana w Serwisie lub odpowiedź Administratora, Dostawcy lub Instalatora lub subiektywna opinia Użytkownika dotycząca artykułów zamieszczonych w Serwisie;
16. Oferta – oferta handlowa przedstawiona Użytkownikowi w odpowiedzi na złożone Zapytanie, którą Dostawca lub Instalator przesyła Użytkownikowi;
17. Przesłanie Zapytania – przekazanie Dostawcy lub/i Instalatorowi danych kontaktowych Użytkownika wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności, który złożył Zapytanie;
18. Rankingi i Porównania – opublikowane w Serwisie klasyfikacje w kolejności wartości liczbowych, przyporządkowanych według określonych kryteriów.


II. Postanowienia ogólne

1. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści Serwisu tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie Regulaminu i przestrzeganie przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
4. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów lub opinii w Serwisie przez Użytkownika oznacza zgodę na ich udostępnienie publiczne w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
6. Jakiekolwiek działania, które są niezgodne z Regulaminem traktowane będą jako działanie na szkodę Administratora.
7. Administrator nie jest sprzedawcą Produktów i Usług Dostawców i Instalatorów prezentowanych w Serwisie Internetowym, ani nie jest Stroną jakiejkolwiek umowy w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Dostawcą lub Instalatorem, ani jakichkolwiek czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem, a Dostawcą lub Instalatorem.
8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów pomiędzy Użytkownikiem, a Dostawcą lub Instalatorem zawartych w następstwie przesłania Zapytania do Dostawcy lub Instalatora.


III. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik może złożyć Zapytanie w Serwisie przy pomocy umieszczonych na jego stronach Formularzy.
2. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wysłania Zapytania pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta Umowa, o której mowa ust. I pkt 6.
3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia Zapytania wypełnia pola znajdujące się w Formularzu, w tym dane do kontaktu jak imię i nazwisko, e-mail oraz telefon. Użytkownik może również podać dodatkowe dane w Zapytaniu.
4. Administrator przesyła w imieniu Użytkownika otrzymane Zapytanie do potencjalnego Dostawcy i/lub Instalatora, który może spełnić warunki wynikające z Zapytania złożonego przez Użytkownika. Przesłanie Zapytania ma na celu dostarczenie produktów lub usług przez potencjalnego Dostawcę/Instalatora Użytkownikowi.
5. Administrator dokonuje wyboru Dostawcy/Instalatora, któremu prześle Zapytanie Użytkownika po przeanalizowaniu jego Zapytania i w zależności od zawartych w tym Zapytaniu informacji.
6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Użytkownikiem informacji podanych przez niego w Zapytaniu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


IV. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego


1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego wymaga:

a) podłączenia do sieci Internet,

b) posiadania przez Użytkownika dowolnej przeglądarki internetowej, choć zalecana przez Administratora przeglądarka to Google Chrome,

c) korzystanie z urządzenia końcowego (przykładowo: komputer, tablet, smartfon), na którym zainstalowana została przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę skryptów JavaScript, języka HTML oraz CSS,

d) akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 pkt a-c powyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Serwisu poprzez przeglądanie jego zawartości oraz złożenie Zapytania. W takim przypadku podaje niezbędne dane w Zapytaniu, które Administrator przekaże Dostawcy i/lub Instalatorowi w celu skontaktowania się przez Dostawcę i/lub Instalatora, przygotowania Oferty i udostępnienia jej Użytkownikowi w odpowiedzi na jego Zapytanie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z Dostawcą.
5. W trakcie wypełniania Zapytania, Użytkownik musi wypełnić wszystkie wymagane pola. Odmowa podania danych skutkuje odmową świadczenia Usług serwisu przez Administratora i Usług przez Dostawcę/Instalatora. Odmowa wypełnienia wymaganych pól jest równoznaczna z brakiem możliwości Przesłania Zapytania.
6. Serwis może być wykorzystywany tylko w celu wysłania Zapytania przez Użytkownika na jego własne potrzeby.
7. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Serwisu Internetowego poprzez wyrażenie Komentarzy.
8. Administrator nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
9. Administrator informuje, że do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną można zaliczyć m.in. spam, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące, robaki internetowe, oprogramowanie cracking lub phishing i inne, o których można się dowiedzieć z publicznie dostępnych materiałów internetowych przeszukując Internet.
10. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę.
11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia Usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze stron Serwisu Internetowego nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
12. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w Formularzu, komentarzach, formularzu dla instalatorów oraz formularzu kontaktowym Użytkownik może wyrazić zgodę na: a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora; b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych.


V. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptował je bez zastrzeżeń.
2. Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego na własną odpowiedzialność.
3. Użytkownik ma prawo do zamieszczania Komentarzy w Serwisie, przy czym ponosi on wszelką odpowiedzialność za treści w nim umieszczane.
4. Administrator jest uprawniony do odmowy publikacji komentarzy Użytkownika, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujący porządek prawny, dobre obyczaje lub niniejszy Regulamin.
5. Zakazuje się Użytkownikowi umieszczania w Zapytaniu niezgodnych z prawdą danych oraz wprowadzania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
6. Zakazuje się Użytkownikowi zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.
7. Zakazuje się Użytkownikowi umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub dobra osób trzecich.
8. Zakazuje się Użytkownikowi dopuszczania się jakichkolwiek działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę.
9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności: a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku; b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku; c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku; d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.


VI. Prawa i Obowiązki oraz Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zobowiązuje zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych Usług oraz zachować należytą staranność przy ich wykonywaniu.
2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, zakłóceniami przesyłu informacji, błędami systemu transmisji itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu Internetowego oraz niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych – aniżeli Administratora – podmiotów.
5. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
6. Administrator informuje, iż zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu Internetowego z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych lub innych nieprzewidzianych trudności w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu Internetowego.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika w przypadku podniesienia przez osobę trzecią zarzutu naruszenia przez Użytkownika jej praw lub praw innej osoby przez treści wprowadzone lub zmodyfikowane przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.
8. Administrator zastrzega, możliwość zmiany lub usunięcia z Serwisu Internetowego treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
9. Administrator zastrzega prawo do ingerencji w treść komentarza Użytkownika w przypadku podejrzenia lub powzięcia wiarygodnej wiedzy o bezprawności jego treści lub w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści zawartej w komentarzu.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie, w szczególności w zakresie szacowania zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Szacując zapotrzebowanie na moc cieplną, Serwis korzysta z kalkulatora pomp ciepła Administratora opartego na autorskiej, lecz uproszczonej metodologii opracowanej przez Administratora i na podstawie doświadczenia Administratora. Szacunki te mogą się różnić się od metodologii stosowanej przez profesjonalne podmioty zajmujące się audytami cieplnymi budynków.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie.
12. Administrator zastrzega możliwość odstąpienia od Przesłania Zapytania Użytkownika do Dostawcy/Instalatora w przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności jej treści lub w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w Zapytaniu.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność materiałów Dostawcy/Instalatora publikowanych w Serwisie Internetowych na jego życzenie.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług Dostawcy lub Instalatora.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi przez Dostawcę/Instalatora, w związku z czym jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Dostawcę należy kierować bezpośrednio do niego.


VII Rozwiązanie/Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z Usługi, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. Użytkownik dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Administratora info@pompyciepla.online lub siedziby Administratora odpowiednio e-maila lub listu z oświadczeniem o rezygnacji.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników na stronie głównej Serwisu, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji lub datą wyznaczoną w tym oświadczeniu Umowa ulega rozwiązaniu.
4. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. Umowy w tym trybie Administrator prześle na adres e-mail Użytkownika, podany jako aktualny, na co Użytkownik wyraża zgodę. Z dniem rozwiązania ww. umowy Administrator ma prawo usunąć z Serwisu zamieszczone przez Użytkownika treści.


VIII. Ochrona danych osobowych w Serwisie

1. Administrator szanuje dane osobowe Użytkowników.
2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz w celach wskazanych w Polityce Bezpieczeństwa.
3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Bezpieczeństwa Serwisu dostępna tutaj (link).


IX. Własność intelektualna

1. Serwis jest własnością Administratora.
2. Znak słowno-graficzny pompy-ciepla.online może być wykorzystywany tylko za pisemną zgodą właściciela.
3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
4. Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego poprzez dodawanie Komentarzy lub innych treści zapewnia, że przysługują mu w tym zakresie wszelkie uprawnienia, w szczególności prawa autorskie.
5. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, w tym wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora.
6. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Administratora na zasadach ogólnych.


X. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usługi elektronicznie na adres e-mail: info@pompy-ciepla.onlie.
2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis stanu sprawy, dane adresowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz żądanie Użytkownika (zgłaszającego reklamację).
3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora, w przeciwnym wypadku Administrator zastrzega prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez Użytkownika zgłaszającego reklamację adres e-mail, na co wyraża on zgodę.
5. Administrator informuje, iż reklamacje dotyczące Dostawcy lub Instalatora nie będą przez niego rozpatrywane.


XI. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie dokona on rezygnacji z Usługi w sposób opisany Regulaminie.
3. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie Serwisu i wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 dni od ich udostępnienia w Serwisie, z zastrzeżeniem.


XII. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r.
2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie i może być utrwalany i kopiowany przez Użytkowników bez jakichkolwiek ograniczeń.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy Polityki Bezpieczeństwa, a w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
4. Regulamin sporządzono w polskiej wersji językowej.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia przez Administratora i Użytkownika – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.